×

کارنمای ارزیابی عملکرد سه ماه

ولی گرامی:

لطفا با توجه به موارد زیر بازخورد و ارزیابی خود را از عملکرد فرزندتان در ایام آموزش مجازی در منزل در مورد هر درس اعلام نمایید.

  1. میزان مطالعه
  2. کیفیت انجام مطالعه
  3. کیفیت انجام تکلیف
  4. پیگیری تکالیف محوله
  5. میزان فراگیری آموزشی
  6. رفع اشکال در ایستگاه دوره
  7. نظم و همکاری در روند فعالیت مجازی
  8. کیفیت حضور در کلاس انلاین